Przygotowując dokumentację dla moich Klientów działam kompleksowo. W ramach usług proponuję między innymi analizę transakcji pod kątem obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych, przygotowanie różnego rodzaju oświadczeń i niezbędnych dokumentów do urzędów skarbowych, pomoc w sporządzaniu deklaracji czy przeprowadzanie analiz porównawczych konkurencji (tzw. analiza benchmarkingowa). Zapewniam również doradztwo w zakresie opracowywania i wdrażania polityki cen transferowych oraz ustalania cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi i podmiotami w grupie kapitałowej.

Chcesz zmniejszyć ryzyko sankcji podatkowych i kar skarbowych? Zaufaj doświadczonemu doradcy podatkowemu!

Decydując się na współpracę ze mną, masz gwarancję, że przygotowana dokumentacja podatkowa cen transferowych będzie w pełni zgodna z wymogami ustawowymi. Możesz liczyć na moje wsparcie, pomoc oraz rzetelne doradztwo w kwestii wyboru polityki cen transferowych dopasowanej do indywidualnych potrzeb Twojego przedsiębiorstwa. Skontaktuj się ze mną, aby poznać szczegóły oferty oraz warunki współpracy. Serdecznie zapraszam!

Dokumentacja cen transferowych

Obowiązek przygotowania dokumentacji podatkowej cen transferowych wynika z przepisów prawa podatkowego. Dotyczy podatników, którzy jednocześnie spełnili dwie przesłanki:

  • Zrealizowali transakcję lub transakcje z podmiotem powiązanym (kapitałowo, osobowo lub rodzinnie) bądź z podmiotem mającym swą siedzibę, zarząd lub miejsce zamieszkania w kraju lub na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.
  • Kwota transakcji przekroczyła równowartość wyrażonego w walucie euro limitu transakcyjnego określonego w ustawach PIT i CIT.

Dokumentacja cen transferowych jest istotnym elementem potwierdzającym prawidłowość stosowanych cen pomiędzy podmiotami powiązanymi. Z powodu częstych zmian w przepisach podatnicy powinni zadbać o to, aby przygotowywana przez nich dokumentacja nie tylko odzwierciedlała rzeczywiste transakcje i skalkulowane ceny, ale także zawierała wszystkie niezbędne elementy.

Dokumentację cen transferowych sporządzałam między innymi dla takich firm jak: Vetrex Sp. z o.o., Prima-KL sp. z o.o.. Liebot Polska Sp. z o.o. , Izolbet Sp. z o.o. Izolbex sp. z o.o. Izolbet Transport Sp. z o.o. Renex Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Renex Predrag Topić, Wit-Matal Sp. z o.o. sp.k.

Co to jest dokumentacja cen transferowych?

Według obowiązujących przepisów prawa dokumentację cen transferowych definiuje się jako rezultat finansowy warunków ustalonych lub narzuconych w wyniku istniejących powiązań, w których skład wchodzi:

  • wynagrodzenie,
  • wynik
  • lub wskaźnik finansowy.

Można spotkać się także z innymi definicjami cen transferowych, np. według OECD są one cenami ustalonymi przez przedsiębiorstwo, po których dana firma przekazuje towary oraz dobra niematerialne lub świadczy usługi w stosunku do powiązanego podmiotu. Natomiast ordynacja podatkowa rozumie je jako "ceny przedmiotu transakcji zawieranej pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu prawa podatkowego, dotyczącymi podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług”.

Dokumentacja Cen Transferowych - Kto sporządza?

Zarówno osoby prawne, jak i fizyczne, są co roku zobowiązane — po przekroczeniu określonego progu podatkowego — do przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych. Jej celem jest wykazanie, że kwoty, jakie ustaliły pomiędzy sobą strony, mają wartość rynkową — a zatem są takie, jakie ustaliłyby między sobą również podmioty niepowiązane. O 1 stycznia 2021 dokumentacja ta musi zawierać jeszcze szerszy zakres informacji, co w połączeniu ze zwiększony zainteresowaniem organów podatkowych oraz stale zmieniającymi się przepisami powinno skłonić do zwiększonej staranności w tym obszarze.

Dokumentacja podatkowa cen transferowych

Dokumentacja podatkowa cen transferowych dotyczy podmiotów, kiedy wartość jednorodnej transakcji kontrolowanej przeprowadzonej pomiędzy nimi przekroczy próg 10 mln złotych netto dla transakcji finansowych oraz towarowych lub 2 mln złotych netto przy transakcjach usługowych oraz pozostałych tu niewymienionych. Zarówno dla strony kosztowej, jak i przychodowej ustalane są odrębne progi dla każdej takiej transakcji. Ponadto — taką dokumentację muszą przygotować firmy dokonujące transakcji z podmiotami, których siedziba znajduje się w tzw. rajach podatkowych — wówczas element powiązania nie ma znaczenia. Warto zaznaczyć, że w przypadku krajowych podmiotów powiązanych, które w danym roku osiągną zysk podatkowy, prawo nie wymaga przygotowywania dokumentacji cen transferowych odnośnie do zaistniałych transakcji.

Lokalna dokumentacja cen transferowych

Jest wiele wymogów, które należy spełnić w ramach składania lokalnej dokumentacji cen transferowych. Wśród wielu zapisów trzeba zawrzeć ten dotyczący opisu podmiotu powiązanego wraz z opisem struktury zarządczej, schemat organizacyjny czy opis podstawowej działalności. Inne elementy obowiązkowe to:

  • wskazanie rynku, na którym dany podmiot prowadzi działalność,
  • opis branży oraz otoczenia rynkowego,
  • opis strategii gospodarczej,
  • dane o istotnych aktywach czy ryzykach mających wpływ na podmiot powiązany, które zaistniały w roku obrotowym, jak również poprzedzającym.

Ponadto trzeba odnotować sam opis transakcji wraz ze szczegółami takimi jak przedmiot i rodzaj transakcji czy sposób kalkulacji ceny transferowej wraz z poczynionymi założeniami. Konieczne jest wykazanie wszelkich umów oraz innych dokumentów wskazujących na sposób ustalania cen.

Co grozi za brak przedstawienia dokumentacji cen transferowych?

Dokumentację cen transferowych należy przedstawić odpowiednim organom w terminie 7 dni od otrzymania żądania. O tej reguły istnieją jednak wyjątki, np. dla podatników, którzy nie mają obowiązku jej składania, jednak gdy zaistnieją okoliczności wskazujące na prawdopodobne zaniżenie cen przychodów lub kosztów uzyskania przychodu, których podmiot dopuścił się w celu uniknięcia konieczności złożenia wspomnianej dokumentacji. Wówczas termin taki wydłuża się do 30 dni. Za nieustosunkowanie się do wezwania grożą sankcje podatkowe oraz karnoskarbowe. Jeżeli jesteś zainteresowany wsparciem profesjonalisty w zakresie sporządzania niezbędnych pism i wykazów — zapraszam do współpracy.