Wycenianie autorskich praw majątkowych

Pojęcie majątku należącego do przedsiębiorstwa wielu z nas może kojarzyć się przede wszystkim z posiadanymi przez firmę środkami finansowymi, a także firmowym sprzętem. W rzeczywistości jednak jest to znacznie szerszy termin obejmujący również wartości niematerialne i prawne, wśród których można wymienić choćby know-how, koncesje, licencje, autorskie prawa majątkowe lub prawa do wynalazków bądź wzorów użytkowych. Zaliczają się one do aktywów trwałych, wchodzących w skład majątku przedsiębiorstwa i podobnie jak elementy posiadające postać materialną – są uwzględniane podczas przeprowadzania wyceny wartości firmy.

Wartości niematerialne i prawne jako składnik majątku firmy

Wartości niematerialne i prawne, w szczególności prawa do wynalazków, wzorów, koncesje albo licencje, często stanowią niezwykle istotną część majątku całego przedsiębiorstwa, a tym samym znacząco zwiększają jego wartość. Wycena firmy może zaś mieć kluczowe znaczenie choćby w procesie transakcji jej sprzedaży lub połączenia z inną marką. Nie można zatem pominąć tych praw majątkowych podczas wyceniania wartości przedsiębiorstwa, niezależnie od tego, czy zostały one opracowane przez samą firmę, czy nabyte drogą kupna od innego podmiotu. Trzeba jednocześnie pamiętać o ustawowej definicji wartości niematerialnych i prawnych, aby określić, czy posiadany majątek można do nich zaliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jak przeprowadzić wycenę koncesji, prawa do wynalazku albo know-how?

Do przeprowadzenia rzetelnej wyceny wartości niematerialnych i prawnych posiadanych przez przedsiębiorstwo niezbędna jest specjalistyczna wiedza w zakresie dostępnych metod wyceniania, a także zasad korzystania z nich. Pierwszy z podstawowych sposobów to metoda marketingowa. Opiera się ona na analizie przychodów zapewnianych przez posiadanie określonych aktywów trwałych, natomiast druga – finansowa – przyjmuje jedną z trzech postaci:

 

  • rynkową – polega na porównaniu wartości licencji, koncesji czy prawa do wzoru użytkowego do zasobu wypracowanego przez inną, podobną firmę, który wciąż jest w obrocie,
  • kosztową, czyli wyliczającą koszty niezbędne do odniesienia korzyści z tytułu posiadania danej wartości niematerialnej,
  • dochodową, bazującą na porównaniu hipotetycznej sytuacji, w której przedsiębiorstwo nie dysponowałoby określonymi aktywami trwałymi ze stanem faktycznym i na tej podstawie określenie wartości dodanej wynikającej z ich posiadania.


Profesjonalna wycena wartości niematerialnych i prawnych jest odpowiedzialnym, nierzadko skomplikowanym zadaniem, które należy powierzyć w ręce specjalistów. W mojej firmie zajmuję się więc wycenianiem aktywów trwałych dla przedsiębiorstw, gwarantując rzetelność, terminowość oraz indywidualne podejście.