Przeprowadzanie wyceny wartości niematerialnych i prawnych, w tym know-how oraz znaków towarowych

Funkcjonowanie przedsiębiorstw zajmujących się szeroko rozumianą sprzedażą produktów albo świadczeniem usług wymaga posiadania odpowiedniego majątku w postaci stosownego kapitału, potrzebnych materiałów oraz aktywów trwałych. Do tych ostatnich zaliczyć można między innymi wartości niematerialne i prawne, które mogą obejmować na przykład autorskie prawa majątkowe, koncesje, licencje, know-how, prawa do znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych czy koszty prac badawczo-rozwojowych. Wycena takich aktywów bywa więc trudniejsza niż w przypadku określania wartości materialnego majątku firmy.

Jak zdefiniować wartości niematerialne i prawne?

Wartości niematerialne i prawne definiowane są ustawowo (zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości) jako nabyte przez jednostkę prawa majątkowe, zaliczane do aktywów trwałych, które:

  • przeznaczone są do używania na potrzeby jednostki,
  • nadają się do gospodarczego wykorzystania,
  • mają okres ekonomicznej użyteczności wynoszący min. rok.

Oprócz tego definicję uzupełnia określenie zawarte w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości 38, który zakłada, że wartości niematerialne i prawne to niepieniężny składnik aktywów, nieposiadający postaci fizycznej, służący wykorzystaniu w produkcji lub dostarczaniu dóbr, wykonywaniu usług albo oddaniu do nieodpłatnego użytkowania osobom trzecim.

Wycenianie wartości niematerialnych i prawnych

Jako że do grupy wartości niematerialnych i prawnych posiadanych przez przedsiębiorstwo można zaliczyć między innymi know-how, wartość firmy czy znaki towarowe, ich wycenę przeprowadza się na podobnych zasadach. Metody wyceniania takich aktywów dzielimy zatem na marketingową – opartą o przychody osiągane przez przedsiębiorstwo z powodu posiadania danych wartości niematerialnych – oraz finansową. Tę ostatnią można dodatkowo podzielić na kosztową (obliczenie kosztów wypracowania aktywów), rynkową (porównanie z przeszłymi aktywami innej, podobnej firmy), a także dochodową (analiza wartości dodanej z tytułu posiadania praw majątkowych w stosunku do hipotetycznej sytuacji ich braku).

Opracowanie rzetelnej wyceny aktywów

Profesjonalne, rzetelne, skrupulatne opracowanie wyceny wartości niematerialnych i prawnych należących do firmy stanowi kluczowy krok choćby w procesie ich sprzedaży, ale nie tylko. W każdym przypadku warto skorzystać z pomocy wykwalifikowanego specjalisty zajmującego się wycenianiem tego typu aktywów. Takie właśnie usługi świadczę w mojej firmie, w której pomagam przedsiębiorcom m.in. w opracowywaniu wycen, dokumentacji cen transferowych czy rozliczeniach podatkowych. Zapraszam!