Przedmiotem analizy jest przeprowadzenie badania systemu informacyjnego w Firmie oraz przygotowanie wytycznych do systemu controllingu w zakresie monitorowania bieżących wyników.

Analiza będzie obejmowała identyfikację i przeprowadzenie przeglądu:

  • procesów biznesowych zachodzących w Firmie, funkcjonujących stanowisk i zakresu ich odpowiedzialności w zakresie obiegu informacji o charakterze zarządczym;
  • funkcjonowanie obiegu dokumentacji finansowo – księgowej, jej opisywania oraz ewidencjonowania w oparciu o istniejący plan kont;
  • danych pochodzących z innych systemów informacyjnych w Firmie dotyczących między innymi ilości zużytych surowców, odpadów produkcyjnych, czasu pracy maszyn i ludzi, transportu, ruchów magazynowych itp.;
  • funkcjonowanie w firmie informacji o charakterze sprawozdawczym;
  • analizę przychodów, kosztów, wyników i marż na poszczególnych centrach zysków, produktach / grupach produktowych, klientach, rynkach zbytu ustalonych na podstawie danych z dostępnych źródeł informacji;
  • analizę stosowanego sposobu kalkulacji narzutów i cen;
  • przygotowanie propozycji zmian w zakresie planu kont, umożliwiających przygotowywania cyklicznych sprawozdań zarządczych;
  • przygotowanie wniosków i wytycznych do systemu controllingu w zakresie obiegu informacji, dokumentacji finansowo – księgowej, planu kont, kalkulacji narzutów i cen, sposobu gromadzenia i przetwarzania informacji o charakterze zarządczym oraz wprowadzeniu innych narzędzi wspomagających zarządzanie.